اخبار برگزیده

چرا نتوانستم بخوابم؟"قسمت یازدهم"

"چرا نتوانستم بخوابم"قسمت يازدهم:
از اتاق بيرون رفتم غافل از آن كه او دست به كار ديگري ميزند.صبح وقتي از خواب پاشدم فهميدم كه گلدان را شكسته است
لعنتي!
اشك هايم را پاك كردم و تمام گل هاي گلدان را روي خاكي كه تازه در آن دفن شده بود ريختم:
سرقبرها گل ميبرند مگه نه؟
جوابم را نداد.سكوت...هيچوقت سكوت نميكرد.او تنها كسي بود كه بامن حرف ميزد و من ساكتش ميكردم.حالا ساكت بود وميخواستم حرف بزند:
ميدوني...درستش اين بود كه ما زنده ايم...
يك دفعه بغضم گرفت:
تو تنها كسي بودي كه باعث شدي يادم نره زنده ام...
گل هارا از روي قبرش برداشتم:
حالا تو مردي بدون اين كه بدوني دوستت داشتم...
جملات آخر مثل چك چك آبي روي قبرش فرو ريخت.بلند شدم و آنجا را ترك كردم.يك كوچه مانده به خانه...
آن مرد را ديدم...همان طور كه به ياد مي آوردم...سفيد...غريبه و درّنده
اما...اين بار اين او بود كه ميلرزيد:
تويي بچه؟
نگاهم فقط تعجب بود.حيرتي محض... گفته بود ديگر هم ديگر را نخواهيم ديد
اما...كم كم لبخندي بر لبانم دويد. من خودم اورا به آنجا كشيده بودم.وقتي همه چيزم را گرفت درفكر انتقام بودم براي همين آن را اوردم.هماني را كه ميخواست...ميدانستم سالها طول ميكشد كه به اين نتيجه برسد كه آن پيش من است...اما عاقبت مي آمد و آن وقت ميتوانستم وادارش كنم كه اين نفرين را بردارد.آن موقع ضعيف بودم و حالا قوي.او نميتوانست مانعم شود چون چيزي را داشتم كه او ميخواست واو هم اين را داشت.زنده بودنم دست او بود و چيزي بيش از اين نميخواستم همه چيز به سادگي يك معامله بود.
او با خشونت كلماتش را بين افكارم ول كرد:
چيزي ميخواستم ازت بپرسم
لبخندم پررنگ شد و جوابش را ندادم
به وضوح ناراحت شد.هم من و هم او ميدانستيم برد دست كيست.عاقبت تسليم شد و مستقيما سراغ آن را گرفت:
گلدان كجاست؟...
ادامه دارد...


چرا نتوانستم بخوابم؟"قسمت یازدهم"

چرا نتوانستم بخوابم؟"قسمت یازدهم"

چرا نتوانستم بخوابم؟"قسمت یازدهم"

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها